Reklamacje

Jeśli chcesz odebrać zakupiony produkt, wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej i rozwiążemy Twój problem indywidualnie.

Sprawdź kod

i

Adres do przyjmowania skarg:

Allocacoc.s.r.o.
Kulkova 8, Brno 615 00, Czechy
Tel: +420 733 712 734
E-mail: complaint@cubenest.pl

Można też skorzystać z polskiego adresu - paczka musi zawierać kod 95137814!
Jeśli towary zostaną zwrócone w ciągu 14 dni, klient jest odpowiedzialny za koszty wysyłki. (Jeśli użyjesz kodu zwrotu z Packeta, odliczona zostanie kwota 10 zł z VAT).

Packeta Poland
95137814 - Ten kod musi zawsze tam być!
Panattoni Park Bielsko-Biała I
ul. Księdza Józefa Londzina 106
43-382 Bielsko-Biała

Jeśli chcesz wygenerować etykietę zwrotną, wyślij nam wiadomość e-mail na complaint@cubenest.pl.
Jeśli towary zostaną zwrócone w ciągu 14 dni, klient jest odpowiedzialny za koszty wysyłki. (Odliczona zostanie kwota 30 zł z VAT).

 

Warunki reklamacji

1. Postanowienia ogólne

Procedura Reklamacji jest integralną częścią Ogólnych Warunków Sprzedawcy Allocacoc s.r.o., nr ID 03800156, nr VAT CZ03800156, z siedzibą przy Kallabova 31, 616 00 Brno, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Brnie, dział C, wkładka 86839, i opisuje procedurę podejścia do reklamacji towarów zakupionych od Sprzedawcy.

Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z Procedurą Reklamacyjną i Ogólnymi Warunkami przed zamówieniem towaru.

Zawierając umowę kupna i odbierając towar od Sprzedawcy, Kupujący wyraża zgodę na niniejszą Procedurę Reklamacyjną.

Definicje pojęć zawarte w niniejszej Procedurze Reklamacyjnej mają pierwszeństwo przed definicjami zawartymi w OWU. Jeżeli niniejsza Procedura Reklamacyjna nie definiuje jakiegoś terminu, należy go rozumieć w takim znaczeniu, w jakim jest on zdefiniowany w OWU. Jeśli nie jest tam zdefiniowany, należy go rozumieć w znaczeniu, w jakim jest używany przez prawo.

Allocacoc s.r.o. wystawia na każdy zakupiony przedmiot dokument zakupu (fakturę lub kartę sprzedaży - zwaną dalej kartą gwarancyjną) zawierający wszystkie informacje wymagane przez prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji (np. nazwa przedmiotu, długość gwarancji, cena, ilość, numer seryjny).

Na żądanie Kupującego Allocacoc s.r.o. dostarczy gwarancję w formie pisemnej (karta gwarancyjna). Karta gwarancyjna będzie zawierać nazwę firmy Allocacoc s.r.o., jej numer identyfikacyjny i siedzibę. Standardowo jednak, jeśli charakter przedmiotu na to pozwala, Sprzedający wyda Kupującemu zamiast karty gwarancyjnej dowód zakupu zawierający wyżej wymienione informacje.

Jeżeli będzie to konieczne w odniesieniu do udzielonej gwarancji, Allocacoc s.r.o. wyjaśni w karcie gwarancyjnej w sposób zrozumiały treść udzielonej gwarancji, jej zakres, warunki, czas trwania oraz sposób dochodzenia roszczeń z niej wynikających. W świadectwie gwarancyjnym
Allocacoc s.r.o. oświadczy również, że udzielenie gwarancji nie wpływa na prawa kupującego związane z zakupem przedmiotu.

Rozszerzona gwarancja - ta gwarancja musi być zawsze zgodna z warunkami gwarancji podanymi przez producenta i wszelkimi związanymi z tym reklamami, w takim przypadku karta gwarancyjna będzie zawsze zawierać wyżej wymienione elementy i będzie wystawiona zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami.

2. Długość gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu odbioru towaru przez Kupującego, tj. w dniu wskazanym na karcie gwarancyjnej.

W przypadku sprzedaży towarów konsumpcyjnych ustawowy okres gwarancji wynosi 24 miesiące, chyba że przepisy szczególne przewidują dłuższy okres. Wyjątkiem mogą być towary sprzedawane z rabatem (uszkodzone, używane, niekompletne itp - takie cechy są zawsze zaznaczone na towarze - jeśli nie, towar uznaje się za nowy, nieuszkodzony i kompletny). Jeżeli towar jest używany, Allocacoc s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za wady odpowiadające stopniowi użytkowania lub zużycia, jaki towar miał w chwili przejęcia przez Kupującego, a uprawnienia do odpowiedzialności za wady towaru wygasają, jeżeli nie zostaną wykonane w ciągu 12 miesięcy od daty przyjęcia towaru przez Kupującego. Allocacoc s.r.o. poda ten okres w dokumencie sprzedaży przedmiotu i wystarczająco wyraźnie w oferowanym towarze oraz w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku przedmiotów sprzedawanych po niższej cenie z powodu wad lub niekompletności, gwarancja nie obejmuje wad, dla których uzgodniono niższą cenę.

Allocacoc Ltd. może przedłużyć ten ustawowy okres. Długość okresu gwarancji jest zawsze podana na karcie gwarancyjnej (w kolumnie gwarancja). Okres gwarancji składa się z okresu ustawowego (24 miesiące) oraz ewentualnego przedłużonego okresu gwarancji. Okres gwarancji jest dodatkowo przedłużany o okres, w którym towar był reklamowany. Uprawnienia z tytułu odpowiedzialności za wady towarów, dla których obowiązuje okres gwarancji, wygasają, jeżeli nie zostały wykonane w okresie gwarancji. W przypadku przedłużonego okresu, do roszczeń stosuje się wyłącznie niniejszy Regulamin Reklamacji.

3. Warunki gwarancji

I. Kupującemu zaleca się sprawdzenie stanu przesyłki (ilość opakowań, nienaruszalność taśmy, uszkodzenie pudełka) u przewoźnika niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki zgodnie z załączonym listem przewozowym. Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki, która nie jest zgodna z umową kupna, na przykład z powodu niekompletności lub uszkodzenia przesyłki. Jeśli Kupujący przyjmie taką uszkodzoną przesyłkę od przewoźnika, konieczne jest opisanie uszkodzenia w protokole przekazania przesyłki przez przewoźnika.

II. Przesyłkę niekompletną lub uszkodzoną należy niezwłocznie zgłosić drogą elektroniczną na adres: reklamace@powercube.cz, sporządzić z przewoźnikiem protokół szkody i bez zbędnej zwłoki przesłać go sprzedawcy drogą elektroniczną lub pocztową. Dodatkowe reklamacje niekompletności lub zewnętrznego uszkodzenia przesyłki nie pozbawiają Kupującego prawa do reklamacji przedmiotu, ale dają Allocacoc Ltd. możliwość udowodnienia, że nie doszło do naruszenia umowy kupna.

III. Kupujący może reklamować towar osobiście u Sprzedawcy lub przesłać go pocztą na adres Allocacoc s.r.o., Kulkova 8, Brno 615 00, Czechy.

IV. Kupujący może przesłać wadliwy towar do reklamacji przesyłką spedycyjną na adres siedziby Sprzedającego.Reklamowany towar powinien być dokładnie zabezpieczony, aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu, paczka powinna być w widoczny sposób oznaczona "REKLAMACJA" i zawierać: reklamowany towar (w tym kompletne akcesoria), zalecamy dołączenie kopii dokumentu zakupu, szczegółowy opis wady oraz wystarczające dane kontaktowe Kupującego (w szczególności adres zwrotny i numer telefonu). Bez powyższego nie jest możliwa identyfikacja pochodzenia i wady towaru. Procedura ta jest również zalecana Kupującemu-Konsumentowi, chyba że udowodni i wykaże, że jest inaczej. Zalecamy również wybór wymaganego sposobu rozpatrywania reklamacji (patrz poniżej).

V. Kupujący-Przedsiębiorca udowadnia ważność gwarancji poprzez przedstawienie dowodu zakupu, jeśli towar był w przeszłości reklamowany, powinien również przedstawić dowód reklamacji. Dokument zakupu (dokument zakupu lub dokument reklamacyjny) musi być opatrzony tym samym numerem seryjnym co reklamowany produkt (jeśli produkt posiada numer seryjny). Procedurę tę zaleca się również Kupującemu-Konsumentowi, chyba że udowodni i wykaże, że jest inaczej.

VI. Allocacoc s.r.o. nie gwarantuje pełnej kompatybilności sprzedawanych części z innymi częściami nie zatwierdzonymi przez personel Allocacoc s.r.o., ani z aplikacjami programowymi, których funkcjonalność nie została wyraźnie zażądana przez Kupującego w pisemnym zamówieniu, chyba że taka kompatybilność jest zwyczajowo przyjęta dla podobnych towarów i chyba że Allocacoc s.r.o. wyraźnie zaznaczył na towarze, że towar jest kompatybilny tylko z określoną listą lub niekompatybilny z nią.

VII. Gwarancja nie obejmuje wad wynikających z zastosowania nieprawidłowego lub wadliwego oprogramowania, nieprawidłowych materiałów eksploatacyjnych lub wszelkich szkód z nich wynikających, chyba że takie zastosowanie nie jest zwyczajowe i zostało wykluczone w załączonej instrukcji obsługi. Ponadto gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku nieprawidłowej eksploatacji, niewłaściwej lub nieodpowiedniej obsługi, użytkowania i instalacji niezgodnej z instrukcją obsługi lub uszkodzeń spowodowanych skutkami przepięć w sieci energetycznej (np. wyładowań atmosferycznych), z wyjątkiem normalnych odchyleń.

VIII. Naruszenie plomby ochronnej, naklejki informacyjnej lub numeru seryjnego naraża Kupującego na odrzucenie reklamacji, chyba że uszkodzenie nastąpi podczas normalnego użytkowania. Plomby i numery seryjne są integralną częścią produktu i w żaden sposób nie ograniczają prawa Klienta do używania i obchodzenia się z towarem w pełnym zakresie zgodnym z jego przeznaczeniem. Ponadto gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych (w przypadku, gdy takie działanie nie jest normalne, a jednocześnie nie jest zabronione w załączonej instrukcji obsługi):
mechaniczne uszkodzenia towaru,
przepięciami elektrycznymi (widocznie spalone elementy lub płytki drukowane), z wyjątkiem normalnych odchyleń,
użytkowania towaru w warunkach, które nie odpowiadają temperaturze, zapyleniu, wilgotności, środowisku chemicznemu i mechanicznemu bezpośrednio przewidzianemu przez sprzedawcę lub producenta,
niewłaściwej instalacji, obsługi, eksploatacji lub zaniedbania towaru,
jeżeli towar lub jakakolwiek jego część została uszkodzona przez wirus komputerowy,
jeżeli wada przejawia się wyłącznie w oprogramowaniu, dla którego klient nie jest w stanie udowodnić legalnego sposobu nabycia, lub poprzez zastosowanie nieautoryzowanego oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych,
towar został uszkodzony przez nadmierne obciążenie lub przez użycie niezgodne z warunkami określonymi w dokumentacji lub ogólnych zasadach,
nieuprawnioną manipulację lub zmianę parametrów,
towary, które zostały zmodyfikowane przez klienta (malowanie, gięcie itp.), jeżeli wada jest wynikiem takiej modyfikacji,
towar został uszkodzony przez żywioły natury lub siłę wyższą.
Ograniczenia te nie mają zastosowania, jeśli cechy towaru, które są sprzeczne z powyższymi warunkami, zostały wyraźnie uzgodnione między kupującym a Allocacoc s.r.o., wymienione lub zadeklarowane przez sprzedającego, lub można się ich spodziewać ze względu na przeprowadzoną reklamę lub zwykłe użycie towaru.

IX. Jeżeli towarem jest oprogramowanie, gwarancja dotyczy wyłącznie fizycznej czytelności nośnika (nośnik nie może być porysowany itp.). Poprzez usunięcie środków ochronnych (folia, plomba, otwarcie koperty itp.) Kupujący staje się autoryzowanym użytkownikiem produktu software'owego i akceptuje umowę licencyjną producenta oprogramowania, w przypadku treści cyfrowych następuje to już poprzez samo pobranie. Nie dotyczy to konfliktu z umową kupna (patrz poniżej).

X. Towar zgłoszony do reklamacji będzie testowany tylko pod kątem wady wskazanej przez Kupującego (w formularzu reklamacyjnym, w załączonej karcie opisu wady). Zalecamy pisemną formę wskazania wady.

XI. Jeżeli technik stwierdzi, że przyczyną problemów nie jest reklamowany produkt (np. komputer), ale nieprawidłowa instalacja oprogramowania (systemu operacyjnego, programu antywirusowego), jeżeli dane zostały uszkodzone przez nieprawidłowe zachowanie aplikacji (np. gry, wirusy) niedostarczonej przez sprzedawcę lub jeżeli dane zostały uszkodzone przez Kupującego lub osobę trzecią, reklamacja zostanie odrzucona. Jeżeli Kupujący zgodzi się zapłacić za naprawę, zostanie ona naliczona zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. Przed wykonaniem płatnej naprawy Kupujący zostanie poinformowany o cenie naprawy, jej zakresie oraz czasie potrzebnym do jej wykonania. Odpłatna naprawa może być wykonana tylko po wyraźnej zgodzie Kupującego (lub na podstawie zawartej umowy serwisowej) dokonanej po informacji zgodnie ze zdaniem poprzednim.

XII. Przekazując do naprawy system komputerowy lub urządzenie do przechowywania danych, Kupujący powinien zadbać o wykonanie odpowiedniej kopii zapasowej niezbędnych danych i zapobiec ewentualnym nadużyciom lub uszkodzeniom. Allocacoc Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub niewłaściwe wykorzystanie danych przechowywanych na urządzeniach do przechowywania danych w systemie komputerowym.

XIII. Urządzenia do przechowywania danych są urządzeniami, których awaryjność jest zjawiskiem obiektywnym o losowym charakterze występowania awarii. Allocacoc s.r.o. niniejszym zwraca uwagę nabywcy na ten fakt i zaleca systematyczne tworzenie kopii zapasowych danych użytkownika na odpowiednim urządzeniu (np. ZIP, CD). Gwarancja nie jest jednak ograniczona przez to ostrzeżenie.

XIV. Allocacoc s.r.o. ma prawo odmówić przyjęcia towaru do reklamacji w przypadkach, gdy towar i/lub jego części składowe są zanieczyszczone lub nie spełniają podstawowych wymogów higienicznie bezpiecznego przekazania towaru do reklamacji, chyba że zanieczyszczenie jest normalne.

4. Rozpatrywanie reklamacji

Jeśli Kupujący jest konsumentem, Allocacoc s.r.o. podejmie decyzję w sprawie reklamacji niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Termin ten nie obejmuje czasu odpowiedniego do rodzaju produktu lub usługi, wymaganego do profesjonalnej oceny wady. Allocacoc s.r.o. załatwi reklamację łącznie z usunięciem wady bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty złożenia reklamacji. Termin 30 dni może zostać przedłużony po złożeniu reklamacji w porozumieniu z konsumentem - przedłużenie to nie może nastąpić na czas nieokreślony lub bezzasadnie długi. Po upływie tego terminu uważa się, że wada faktycznie istniała, a konsumentowi przysługują takie same uprawnienia jak w przypadku wady, której nie można było usunąć. Termin ten nie jest wiążący dla Kupującego-Przedsiębiorcy, w przypadku którego rozstrzygnięcie reklamacji następuje w ciągu 40 dni od daty złożenia reklamacji.

Allocacoc s.r.o. wyda Kupującemu-Przedsiębiorcy pisemne potwierdzenie o tym, kiedy została zgłoszona reklamacja, jaka jest jej treść, jaki jest wymagany sposób załatwienia reklamacji, za pośrednictwem poczty elektronicznej niezwłocznie po otrzymaniu reklamacji (w przypadku reklamacji osobistej jest ona przekazywana niezwłocznie); a także potwierdzenie daty i sposobu załatwienia reklamacji, w tym potwierdzenie naprawy i czasu trwania reklamacji lub uzasadnienie odrzucenia reklamacji.

Kupującemu przysługuje zwrot niezbędnych kosztów (w szczególności kosztów pocztowych poniesionych przez kupującego przy wysyłce reklamowanego towaru) poniesionych w związku z realizacją uzasadnionych uprawnień z tytułu odpowiedzialności za wady (zalecamy złożenie wniosku nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zaspokojenia roszczenia - termin ustawowy nie ulega zmianie) oraz poniesionych faktycznie i efektywnie. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu wady towaru, konsumentowi przysługuje również zwrot kosztów tego odstąpienia.

Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania reklamacji po zaspokojeniu uzasadnionego roszczenia. W przypadku nieuzasadnionego roszczenia okres gwarancji nie ulega przedłużeniu. W przypadku załatwienia reklamacji w ustawowym terminie gwarancji poprzez wymianę towaru na nowy, okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania reklamacji. Czas trwania reklamacji liczy się od dnia następnego po zgłoszeniu reklamacji do dnia jej rozstrzygnięcia, tj. do dnia, w którym Kupujący był zobowiązany do odbioru towaru. Klient jest informowany o rozstrzygnięciu za pomocą poczty elektronicznej, którą wskazał już w momencie zakupu.

Po uregulowaniu reklamacji Allocacoc s.r.o. powiadomi Kupującego o zakończeniu reklamacji telefonicznie, SMS-em lub e-mailem. Jeżeli towar został wysłany spedycją, po rozpatrzeniu zostanie automatycznie wysłany na adres Kupującego.

W przypadku nieodebrania reklamowanego towaru w ciągu jednego miesiąca od upływu czasu, w którym należało złożyć reklamację, a jeśli złożono ją później, to w ciągu jednego miesiąca od powiadomienia o reklamacji (czyli zwykle w ciągu 60 dni od daty złożenia reklamacji), Allocacoc s.r.o. ma prawo przy wydawaniu reklamacji naliczyć kwotę przechowywania.

5. Odstąpienie od imowy

I. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r., poz. 827) Konsument(1) albo Przedsiębiorca-Konsument(2), który zawarł Umowę sprzedaży, ma prawo do odstąpienia od niej, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. Konsument albo Przedsiębiorca-Konsument związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Sprzedającemu przedmiotu zamówienia w stanie niezmienionym. Zwrot przedmiotu zamówienia powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni. Koszt przesyłki ze zwracanym przedmiotem zamówienia ponosi Konsument albo Przedsiębiorca-Konsument. W przypadku korzystania z etykiety zwrotnej Packeta zostanie potrącona kwota 10 zł z VAT. Przy generowaniu etykiety zwrotnej z domu 30 zł z VAT. Sprzedający dokona zwrotu płatności nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument albo Przedsiębiorca-Konsument.

Niniejsza procedura reklamacyjna obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku.

Login

Zapomniałem hasła

Preferencje prywatności

Używamy plików cookie, aby usprawnić Twoją wizytę na tej stronie internetowej, do analizowania jej działania i by zbierać dane o jej użytkowaniu. W tym celu możemy korzystać z narzędzi i usług stron trzecich, a zebrane dane mogą być przekazywane naszym partnerom w UE, USA lub innych krajach. Klikając „Akceptuj wszystkie pliki cookie", wyrażasz zgodę na to przetwarzanie. Poniżej możesz znaleźć szczegółowe informacje lub dostosować swoje preferencje.

Polityka prywatności

Pokaż szczegóły
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Login

Zapomniałem hasła

Produkt został dodany do koszyka
Powrót do sklepu Zamów teraz