Ochrona danych osobowych

Firma "Allocacoc, s.r.o., Kallabova 31, 616 00 Brno, Czechy, REGON: 03800156, NIP: CZ03800156, Firma zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Brně pod numerem C86839, operator sklepu internetowego www.CubeNest.pl, oświadcza, że wszelkie dane osobowe (zwane dalej również „danymi") traktuje się jako ściśle poufne i dysponuje się nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

Bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników jest naszym priorytetem. Dlatego zwracamy należytą uwagę na dane osobowe i ich ochronę. W niniejszej Polityce prywatności („Zasady") chcielibyśmy poinformować Cię o gromadzonych przez nas danych osobowych i sposobie ich wykorzystania.

1. Dane osobowe i ich przetwarzanie
1.1 Kategorie danych osobowych

Gromadzimy różne dane w zależności od tego, z jakich usług korzystają użytkownicy.

W przypadku użytkowników, którzy zamawiają u nas, zbieramy:

Imię i dane kontaktowe. Imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, adres rozliczeniowy, numer telefonu, dane bankowe, dane dotyczące płatności.
Demografia Płeć, data urodzenia, kraj i preferowany język.
Dane tworzone w związku z zawartą umową - zakupione produkty, segment klientów, wartość świadczonych usług. Po otrzymaniu od nas informacji marketingowych zbieramy: Imię i dane kontaktowe - adres e-mail i nazwisko.

Przechowywane informacje o zachowaniu na stronach internetowych zarządzanych przez CubeNest.pl

1.2 Cele przetwarzania danych osobowych:
Świadczenie i ulepszanie usług. W celu świadczenia i ulepszania oferowanych przez nas usług przetwarzamy dane osobowe użytkowników. Obejmuje to w szczególności:
Przetwarzanie zamówień na towary lub usługi zamówione za pośrednictwem naszej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub infolinii. Podstawą prawną przetwarzania jest potrzeba realizacji umowy kupna w przypadku niektórych danych osobowych, zgodność z obowiązkami prawnymi (np. Dokumenty księgowe).
Informacja o dostępności produktu. Na życzenie użytkownika monitorujemy dostępność towarów, przetwarzając dane osobowe na podstawie zgody użytkownika.

Obsługa klienta Aby zagwarantować obsługę klienta i rozwiązać wszelkie problemy związane z realizacją umowy kupna przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji tych umów.

Komunikacja. Zgromadzone dane wykorzystujemy do celów komunikacji z użytkownikiem i jej personalizacji. Z użytkownikiem możemy się kontaktować na przykład telefonicznie, e-mailem, poprzez aplikację lub w innej formie, aby przypomnieć o produktach umieszczonych w koszyku, pomóc w dokończeniu zamówienia, poinformować o stanie rozpatrywania wniosku, zamówienia lub reklamacji, czy też w celu uzyskania dodatkowych informacji albo zawiadomienia o konieczności dokonania przez użytkownika operacji, niezbędnej do zachowania aktualnego stanu konta.

Ulepszanie usług. Dane wykorzystujemy do ciągłego doskonalenia naszych usług i systemów, w tym dodawania nowych funkcji a także w celu podejmowania świadomych decyzji przy użyciu analiz całościowych i business inteligence, na podstawie naszego uzasadnionego interesu opartego na swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej i polegającego na konieczności ulepszania świadczonych usług w celu zwiększenia konkurencyjności. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony praw i interesów użytkownika, do ulepszania usług używamy danych osobowych w postaci zanonimizowanej.

Ochrona, bezpieczeństwo i rozwiązywanie sporów. Podstawą przetwarzania danych może być również uzasadniony interes, polegający na zapewnieniu ochrony i bezpieczeństwa naszych systemów i naszych klientów, wykrywaniu i zapobieganiu oszustwom, rozwiązywaniu sporów i egzekwowania porozumień na podstawie uzasadnionego interesu. 

Oferty reklamowe.
Informacje handlowe
Wysyłamy użytkownikowi informacje handlowe dotyczące produktów podobnych do zakupionych wcześniej.
Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania takich informacji handlowych za pośrednictwem odnośnika, znajdującego się w każdej wiadomości e-mail.
Po rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych nie będziemy używać danych elektronicznych użytkownika do tych celów. Zaczniemy ich ponownie używać, jeżeli użytkownik tego jednoznacznie zażąda lub zarejestruje dane.
Wyświetlane oferty reklamowe mogą być wybrane na podstawie innych informacji dotyczących użytkownika, które uzyskaliśmy na podstawie zebranych danych kontaktowych, danych demograficznych, ulubionych pozycji i danych w zakresie korzystania z naszych produktów i stron internetowych (cookies, adres IP, dane przekazane przez przeglądarkę, dane na temat kliknięć, wyświetlone informacje handlowe, oglądane produkty). Nie prowadzimy w pełni zautomatyzowanego przetwarzania, które miałoby skutki prawne dla użytkownika.

Jeżeli użytkownik nie jest naszym klientem, dane przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody.
Użytkownik może w każdej chwili bezpłatnie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszego dokumentu.
Przetwarzanie plików cookies ze stron internetowych firmy Allocacoc. 
Jeżeli w przeglądarce internetowej użytkownika włączono obsługę plików cookies, przetwarzamy zapisy zachowań użytkownika na podstawie plików cookies umieszczonych na stronach internetowych firmy Allocacoc, w celu zapewnienia lepszego działania stron internetowych firmy Allocacoc oraz dla celów reklamy firmy Allocacoc. Dodatkowe informacje zamieszczono w odrębnym rozdziale niniejszego dokumentu.


1.3. Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim
Dane osobowe użytkownika będą przekazywane osobom trzecim lub w inny sposób udostępniane wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne w ramach realizacji umowy sprzedaży.

a) firmom wydającym karty kredytowe, podmiotom świadczącym usługi płatnicze w celu przetwarzania płatności oraz bankom na podstawie zamówienia, realizacji umowy sprzedaży
b) przewoźnikom w celu dostarczenia zamówionych przez użytkownika produktów lub usług oraz rozpatrywania reklamacji, włącznie z odstąpieniem od umowy
c) naszym partnerom w programach lojalnościowych, których członkiem jest użytkownik
d) innym dostawcom usług, osobom trzecim, zaangażowanym w przetwarzanie danych;
e) osobom trzecim, np. reprezentantom prawnym, sądom w celu egzekwowania lub zawarcia jakiejkolwiek umowy z użytkownikiem;
f) organom publicznym (np. Policji)
g) osobom trzecim, przeprowadzającym badania klientów
Jeżeli osoby trzecie używają danych w ramach ich prawnie uprawnionego interesu, administrator nie ponosi odpowiedzialności za takie przetwarzanie. Przetwarzanie takie rządzi się zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych danych firm i osób.

2) Ochrona danych osobowych i czas przechowywania

2.1. Ochrona danych osobowych

a) Dane osobowe użytkownika są przesyłane w postaci zaszyfrowanej. Stosujemy protokół szyfrowania SSL (secure socket layer). Nasze strony internetowe i pozostałe systemy zabezpieczamy przy pomocy środków technicznych i organizacyjnych chroniących przed utratą i zniszczeniem danych osobowych użytkownika, przed dostępem osób nieupoważnionych do danych użytkownika, ich zmianą lub rozpowszechnianiem.

b) Od naszych podmiotów przetwarzających wymagamy wykazania zgodności ich systemów z rozporządzeniem GDPR.
Dostęp do konta klienta jest możliwy po wprowadzeniu hasła użytkownika. W związku z tym zwracamy uwagę na to, że konieczne jest, aby nie udostępniać swoich danych osobowych osobom trzecim, a po każdym zakończeniu pracy na koncie klienta zamknąć okno przeglądarki, w szczególności w przypadku, gdy komputer jest współdzielony z innymi użytkownikami. Allocacoc nie bierze odpowiedzialności za nieuprawnione użycie stosowanych haseł z wyjątkiem przypadku, gdy wynika ono bezpośrednio z winy Allocacoc.

2.2. Okres przetwarzania

Dane osobowe przetwarzamy i przechowujemy przez okres niezbędny do zabezpieczenia wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy sprzedaży, tj. w procesie zamówienia i w okresie gwarancji, przez okres, przez który Allocacoc jako administrator ma obowiązek przechowywać dane zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. Dokumenty księgowe, np. faktury wystawione przez firmę Allocacoc, są zgodnie z prawem przechowywane przez okres 10 lat od ich wystawienia.

Zgoda na otrzymanie informacji o dostępności towaru pozostaje ważna do czasu wysłania informacji o dostępności, nie dłużej jednak niż przez 1 rok lub do jej odwołania.
Zgoda na otrzymywanie ofert marketingowych jest ważna przez 4 lata lub do jej odwołania

W pozostałych przypadkach okres przetwarzania wynika z celu przetwarzania lub z przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

3. Prawa podmiotu przetwarzania danych

a) Użytkownik, którego dane osobowe przetwarzamy, może w każdej chwili zażądać bezpłatnego udzielenia informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych.
b) Jeżeli użytkownik podejrzewa, że jego dane osobowe przetwarzamy z naruszeniem przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, może zażądać wyjaśnień, naprawienia zaistniałego stanu rzeczy, w szczególności może zażądać dokonania zmiany, uzupełnienia, usunięcia danych osobowych lub zablokowania danych osobowych.
c) Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail info@cubenest.pl.

d) Użytkownik może w dowolnej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli użytkownik odwoła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jego dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane; nie dotyczy to jednak danych osobowych, które są niezbędne do realizacji przez Allocacoc obowiązków ustawowych (np. realizacja złożonego już zamówienia) lub do ochrony prawnie uzasadnionego interesu. Dane osobowe zostaną usunięte również wtedy, gdy nie będą one potrzebne do określonego celu lub jeżeli zapisanie danych osobowych użytkownika będzie niedopuszczalne z innych przyczyn określonych w przepisach prawa.

4. Strony internetowe

4.1. Pliki cookie

Nasze strony internetowe używają tzw. plików cookie, aby nasza oferta była dostosowana, interesująca i przyjazna dla użytkownika. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, zapisane na komputerze, smartfonie lub innym urządzeniu użytkownika, używane przez przeglądarkę stron internetowych. Więcej informacji o plikach cookie można znaleźć tutaj. Plików cookie używamy np. do: 

prawidłowego działania koszyka, aby maksymalnie uprościć proces zamówienia 

zapamiętywania danych logowania, aby użytkownik nie musiał ich wprowadzać ponownie

dostosowania naszych stron do wymagań użytkownika dzięki monitorowaniu odwiedzin, poruszania się po stronach i używanych funkcji

zdobywania informacji na temat przeglądania reklam, aby nie wyświetlać użytkownikowi reklam produktów, które go nie interesują

Niektóre pliki cookies mogą gromadzić informacje, wykorzystywane potem przez osoby trzecie, wspomagające bezpośrednio nasze działania reklamowe (tzw. „cookies osób trzecich"). Na przykład informacje o produktach kupowanych na naszych stronach mogą zostać wykorzystane przez agencję reklamową do wyświetlania i dostosowania internetowych bannerów reklamowych na stronach internetowych odwiedzanych przez użytkownika. Dane te nie umożliwiają jednak identyfikacji użytkownika.

4.2. Korzystanie z plików cookie

Pliki cookie używane na naszych stronach można podzielić na dwa podstawowe rodzaje. Krótkoterminowe tzw. „session cookie" są usuwane natychmiast po opuszczeniu naszej strony. Długoterminowe tzw. „persistent cookie", pozostają zapisane w urządzeniu użytkownika przez dłuższy okres lub do momentu ich ręcznego usunięcia (czas pozostawienia plików cookies w urządzeniu użytkownika zależy od ustawień pliku cookie i ustawień przeglądarki).

Pliki cookie można również podzielić według ich funkcji na:

analityczne, które pomagają nam ulepszać nasze strony dzięki lepszemu zrozumieniu, jak używają ich odwiedzający
konwersyjne, które umożliwiają nam analizę różnych kanałów sprzedaży
trackingowe (monitorujące), które w połączeniu z konwersyjnymi pomagają analizować efektywność różnych kanałów sprzedaży
remarketingowe, których używamy do personalizacji treści reklam i ich poprawnego wyświetlania
podstawowe, które są istotne dla podstawowej funkcjonalności strony internetowej

4.3. Wyłączenie plików cookie

Opcje korzystania z plików cookie znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek domyślnie automatycznie akceptuje pliki cookie. W ustawieniach przeglądarki internetowej można pliki cookie wyłączyć lub ograniczyć je do wybranych rodzajów.

Informacje na temat przeglądarek i ustawień dotyczących plików cookie można znaleźć na poniższych stronach internetowych lub w dokumentacji przeglądarki internetowej

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Android
Skuteczne narzędzie do zarządzania plikami cookie znajduje się również na stronie http://www.youronlinechoices.com/pl/

4.4. Odnośniki

Nasza strona internetowa zawiera odnośniki do innych stron, zawierających praktyczne informacje. Należy pamiętać, że właścicielami i operatorami tych stron mogą być inne firmy i organizacje, które mają inne zasady zabezpieczenia i ochrony danych osobowych. Nasza firma nie ma żadnej kontroli i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za informacje, materiały, produkty lub usługi zawarte lub dostępne za pośrednictwem tych stron internetowych.

 

Login

Zapomniałem hasła

Preferencje prywatności

Używamy plików cookie, aby usprawnić Twoją wizytę na tej stronie internetowej, do analizowania jej działania i by zbierać dane o jej użytkowaniu. W tym celu możemy korzystać z narzędzi i usług stron trzecich, a zebrane dane mogą być przekazywane naszym partnerom w UE, USA lub innych krajach. Klikając „Akceptuj wszystkie pliki cookie", wyrażasz zgodę na to przetwarzanie. Poniżej możesz znaleźć szczegółowe informacje lub dostosować swoje preferencje.

Polityka prywatności

Pokaż szczegóły
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Login

Zapomniałem hasła

Produkt został dodany do koszyka
Powrót do sklepu Zamów teraz